Category Archives: مصاحبه

تقسيم قدرت سياسى در ” ميدان تكسيم ” تركيه

 

                 تقسيم قدرت سياسى در ” ميدان تكسيم ” تركيه

Azadmoradian.jpg

آزاد مراديان

٩ ژوين ٢٠١٣ لوس آنجلس

تظاهرات و نا آراميهاى دو هفته اخير تركيه كه در پى اعتراض گروهى كوچك از فعالين مدنى در پارك گزى استانبول آغاز شد، در پى عكس العمل هاى نامتعارف پليس ضد شورش و لباس شخصيهاى در استخدام دولت و سپس مواضع نسنجيده مسئولين دولتى و از جمله آقاى اردوغان به يك بحران پيش بينى نشده تبديل شده است.
تركيه به رهبرى حزب عدالت و توسعه و آقاى رجب طيب اردوغان در ده سال گذشته توانسته است به پيشرفتهاى قابل توجه اقتصادي، سياسى و فرهنگي دست پيدا كند.

در زمانيكه بحران اقتصادى بيشتر كشورهاى جهان و از جمله قدرتهاى بزرگ اقتصادى؛ امريكا، اروپا و اسيا را در بر گرفته است. تركيه توانسته است با رشد چند درصدى در اقتصاد خود در چند سال گذشته توانمندى و اعتبار سياست اقتصادى خود را به اثبات برساند و به نامزد قابل اعتمادى براى حضور دررهبرى اتحاديه مالى اروپا تبديل شود

Turkey_Demo_060913

از نظر سياسى ادامه حضور تركيه در پيمان اتلانتيك شمالى ناتو و حفظ استقلال نظر خود در همكارى مشترك با ديگر اعضا در بحرانهاى منطقه اى و از جمله در بحران عراق از آغاز تا كنون ، حضور ديپلماسى فعال تركيه در سطح منطقه اى و تبديل شدن اين كشور به يكى از بازيگران اصلى اين منطقه ، حضور فعال در ايجاد و حل بحران هاى منطقه اى موجب آن گرديده كه تركيه، حزب عدالت و توسعه و رهبرى آقاى اردوغان بعنوان يك الگوى مناسب براى منطقه خاورميانه، شمال افريقا و حتى آسياى ميانه در نظر گرفته شود

ادامه حضور ديپلماسى قدرتمند تركيه در بحرانهاى منطقه اى، شناخت آنان از تضادهاى موجود در ميان قدرتهاى منطقه از جمله ايران، اسرائيل و عربستان،  تركيه را به يك ميانجيگر باتجربه و معامله گر بين المللى ارتقا داده است . در همين حال نگرانى و هراس قدرتهاى منطقه از ظهور يك امپرطورى سياسى و قتصادى جديد كه بر خرابه هاى امپرطورى عثمانى قد علم كرده است، مذهب و آئين مشتركى را تبليغ ميكند و در مقابل قدرتهاى منطقه ايستادگى نشان مي دهد ، خود به گونه اى آئينه اى تمام عيار از تركيه ايست كه از بدو روى كار آمدن تركهاى جوان آرزوى بازسازى عظمت از دست رفته  را در سر پرورانده اند
شايد دور از ذهن نباشد كه پيشرفتهاى حاصل در طى يكصد سال اخير در درون مايه اين انديشه،  سكيولاريسم \ناسيوناليستم ترك، اقتصاد بازار آزاد، و موقعييت ژئو پليتيك خاص تركيه باشد. با اين حال بايد اذعان نمود كه تركيه نتوانسته است همراه و هماهنگ با تحولات جهانى  در دو دهه اخير متحول شود و اين به خوبى مي تواند گمانه زنيهاى منفى براى آينده تركيه را رقم زند
يكى از تناقضات اصلى درحيطه سياست هاى داخلى تركيه با تحولات جهانى اينست كه تركيه هيچگاه مدافع و مامن مناسبى براى دگر انديشى و دگر انديشان نبوده است. هيچگاه باورمندان به تكثر گرائى فكرى، اقليتهاى اتنيكى و مذهبى مجالى براي ابراز وجود خود پيدا نكرده اند
از همان ابتداى روى كار آمدن دولت تركيه نوين ، بي احترامى به حقوق شهروندان تركيه آغاز شده است، سنتى كه تاكنون هم ادامه دارد. قتل و عام بيش از يك ميليون ارامنه تركيه، قتل عام هزاران كرد در منطقه درسيم ،مناطق شرق و جنوب شرقى تركيه، بيرون راندن و كوچاندن اجبارى آنان از سرزمينهاى آبا و اجداديشان و ايجاد محدوديتهاى متعدد در مناطقى كه در آن سكنى گزيده بوده ند ، بخشى از اين تفاوتها و ناهماهنگيهاست
حداقل در سى و چند سال اخير سياست قتل و عام كردها، جينوسايد زبانى و فرهنگى آنان بدون وقفه ادامه داشته است و اين تنها بخشي از ناهمگونى است كه دولت تركيه سكيولار در عمل نشان داده است.
حزب عدالت و توسعه آقاى اردوغان كه خود ميراث خوار حزب رفاه، فضيلت و سعادت آقاى نجم الدين اربكان است، از سال ٢٠٠١ تلاش كرده است كه گام به گام و با استفاده از تضادهاى فرهنگى، اجتماعى موجود در جامعه به كسب راى اكثريت مردم پرداخته و به عنوان  نمايند گان سرمايه دارى ملى و مذهبى تركيه قدرت سياسى و اجتماعى را در دست بگيرند و از اين طريق راه را بر هر گونه اعتراض مخالفان و بخصوص نيروهاى ناسيوناليست ترك و ارتش ببندند

عليرغم اين فعل و انفعالات در هرم قدرت سركوب كردها كه بيش از ٢٥ درصد جمعيت تركيه را در خود گرفته است در سال هاى اخير ادامه داشته و حزب عدالت و آقاى اردوغان نيز عليرغم اصلاحات انجام داده براى بهبود روابط با جمعيت ٢٠ مليونى كرد تركيه ، همواره به بهانه عمليات تروريستى، خرابكارانه و تجزيه طلبانه به قتل و شكنجه و آزار آزاديخواهان كرد ادامه داده اند.  نگاهى گذرا به هزينه جنگ ٣٠ ساله با مبارزان كرد تركيه كه رقمى بين ٣٥٠ تا ٣٩٥ ميليارد دلار را شامل مي شود يعنى بيش از ١٢ ميليارد دلار در هر سال كه همگى صرف قتل و عام و سركوب كردها شده است و همزمان هم عقب نگه داشتن مناطق شرق و جنوب شرقى تركيه خود نشان از عدم وجود عدالت و حتى دورنگرى سياسى و اقتصادى در كشور تركيه را دارد. نكته قابل تامل اينكه در همه اين سالها درد و رنج مردم كرد در زير سركوب و اختناق شديد امنيتى  دولت تركيه هيچگاه در جائى منعكس نگرديد است، و در خود تركيه نيز موجب ايجاد حركتى در ميان جمعيت غير كرد تركيه نشده است.

در تركيه چه اتفاقى افتاده است؟

آيا سركوب دگر انديشان و معترضين امرى تازه است، قطعا پاسخ به اين سوال منفى است. نگاهى به وضعيت سازمانها و جريانهاى دگر انديش چپ، اتحاديه هاى كارگرى، فعالين زن، جنبش هاى ضد جنگ و صلح طلبانه در كنار سركوب كردها همواره بوده است و دليل اصلى آن در ساختار سياسى و سكيولاريسم نوع تركيه اى آن نهفته است.
اعتراضات ميدان تكسيم تركيه پيام تكثر گرائى فكرى جوانان ترك است، آنانى كه در طى ١٠ سال اخير بتدريچ ، ترويج و تبليغ ايده هاى واپس گرايانه حزب عدالت و توسعه را تجربه كرده اند و تحولات منطقه ، تجربه انقلاب اسلامى ايران، و رشد بنياد گرائى اسلامى بعد از  بهار عربى را به وضوح ديده اند. با اينحال نبايد از نظر دور داشت كه عليرغم همه تلاشي كه حزب توسعه و عدالت آقاى اردوغان براى ايجاد اصلاحات و فضاى باز سياسى كرده است، هنوز نتوانسته است قدمى از پرنسيبهاى اوليه دولت به اصطلاح سكيولار تركيه فراتر رود، سيستمى كه انحصار طلب است، تماميت خواه، سلطه جو و مولد كيش شخصيتهائى است كه برترى آنان را بر ساير شهروندان خود به زور به كرسى مي نشاند

ميدان تكسيم تركيه نقش اصلى خود را آغاز كرده است، تصوير غلطى كه دمكراسى تركيه به كشورهاى منطقه داده بود را دگر گون خواهد كرد. الگوى پيشنهادي دمكراسى و اسلام سياسى حزب عدالت زير سوال رفته است. چهره آقاى اردوغان كه مي رفت به يك شخصيت دور انديش و محكم در ذهن و خيال مردم تركيه جايگزين كمال اتاتورك گردد در هاله اى از ابهام فرو رفته است. سركوب اعتراضات مردمي نه موجب خاموش شدن آن و نه موجب حل آن خواهد شد. تضاد هاى طبقاتى ، فرهنگى و اجتماعى خود را نشان خواهند داد و اين موضوع مي تواند تركيه را  به سوى چند دستگى سوق دهد.
اعتراضات مكرر سازمانهاى حقوق بشرى  در خصوص  پايمال كردن حقوق شهروندان، آزار و شكنجه زندانيان، تجاوز و قتل مخالفان كه هيچگاه در سايه حمايتهاى قدرتهاى بزرگ  به جائى نرسيده است اكنون بصورت مستند و در جلو ديدگان جهانيان تكرار مي شود.
درخواست هاى مكرر اتحاديه اروپا مبنى بر عدم تطابق سيستم سياسى و قضائى تركيه با استانداردهاى مورد قبول اتحاديه اروپا و رد آن توسط آقاى داوود اغلو وزير خارجه تركيه در جلسات شوراى حقوق بشر اتحاديه اروپا اكنون پاسخ روشنى يافته است. تركيه هنوز تا رسيدن به اتحاديه اروپا فرسخها راه دارد.

بسيارى از آگاهان مسايل منطقه معتقدند كه هدف نهايي حركتى كه در تركيه آغاز شده است نه دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه بلكه در نهايت سيستم سكيولار انحصار طلب و سلطه جوى كماليسم ترك است كه مى رود با تحولات موجود در منطقه خود را هماهنگ سازد
آقاى اردوغان با هر سياستى كه در پيش گيرد اين بحران را با پيروزى پشت سر نخواهد گذاشت. او و حزب عدالت و توسعة مجبور به عقب نشيني هاى متعددى در داخل كشور و حتى دادن امتيازاتى در سطح بين الملل خواهند شد. حل مسئله سوريه عليرغم ميل  باطنى آنها مي تواند يكى از آن امتيازات باشد.
نه كماليسمى كه در زير چتر سكيولاريسم به سركوب آزاديهاى مردم پرداخته است، نه كودتا گرانى كه در يك دهه گذشته در حسرت به زير كشيدن حزب عدالت و توسعه  لحظه شمارى كرده اند و نه آقاى اردوغان و سياست هاى انحصار گرانه حزبى وى كه درقدمهاى حلزون وار براى اصلاحات اساسى در قانون اساسى هيچگاه او را به اتحاديه اروپا نخواهد رساند ديگر جوابگوى جامعه نوين تركيه و انتظارات نظم نوين جهانى از آن نيستند
ميدان تكسيم تركيه بايد نويد يك تركيه نوين  كه تبلور جامعه چند مليتى و چند فرهنگى تركيه باشد را بدهد.  تغيير در قانون اساسى تركيه، ايجاد يك سيستم فدراليسم ، و نظامى سكيولار بر اساس احترم به عقايد و باورهاى مردم و جدائى دين از سياست ، بايد از درون اين جنبش خود جوش مردمى سر بر آورد

Advertisements

احترام به خویشتن در مقابل احترام به دیگران

احترام به خویشتن در مقابل احترام به دیگران

٣١ ماه مه ٢٠١٣ ـ ٩ خرداد Hamzaban_2012١٣٩٢

هفتمین سمینارخانواده بنیاد همزبان دراُرنج کانتی

احترام چه معنائی دارد؟ آیا احترام به خویشتن همان خودپسندی است؟ فرزندان ما احترام به خود و به دیگران را از کجا می آموزند؟ اگر فرزندان ما نیآموزند که به خود احترام بگذارند عواقب آن چه خواهد بود؟ آیا احترام به خود با احترام به دیگران تناقضی دارد؟ میزان تشخیص ارجحیت ِ احترام به خود احترام به دیگران چیست؟ آیا احترام به دیگران سبب از دست دادن عزت نفس فرد میشود؟ دراین سمینار قصد داریم به کنکاش بیشتری در اینگونه موارد بپردازیم

سخنرانان: دکتر آزاد مرادیان: دکتر سپیده حسین پولی،

گرداننده: دکتر نیکل جعفری

 

 

*********************

بنیاد فرهنگی‌ “همزبان” بنیادی غیر انتفاعی و غیر دینی می‌‌باشد که مشغول مطالعات ایران شناسی‌ بوده و در حوزه‌های خانواده و حقوق بشر فعالیت می‌‌کند

 

 

منبع: http://hamzaban.org/511

“Kanoon-e Sokhan-e Los Angeles, will hold a seminar on: The Rights of Self-Determination in Iran

“Kanoon-e Sokhan-e Los Angeles, will hold a seminar on:

 

The  Rights of Self-Determination in Iran

Monday March 4th, 2013
7:00 PM-9:30 Pm
Colorado Center Community Room
2500 Broadway
Santa Monica, CA 90404

Kanoon_Sokhan_03042013

Speakers:

Dr. Azad Moradian; Chair of Kurdish American Committee for Democracy and Human Rights in Iran

Mr. Roozbeh Farahanipour  Chairman of the Marze Por Gohar Iranian Nationalist Party

Mr. Faryar Nikbakht, Director, Committee for Religious Minority Rights in Iran,

Date: Monday March 4th, 2013
Time: 7:00 PM-9:30 Pm
Address: Colorado Center Community Room
2500 Broadway
Santa Monica, CA 90404

راديو پيام كانادا؛ سمينار راديوئى مذهب و زن seminar_3.jpg

راديو پيام كانادا؛ سمينار راديوئى مذهب و زن

seminar_3.jpg

٣ فوريه ٢٠١٣

شرکت کنندگان در این برنامه به ترتیب الفبا عبارت هستند از:

  • آزاد مرادیان، فعال سیاسی و حقوق بشر، روانشناس و پژوهشگر

  • آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن

  • آناهیتا رحمانی از سازمان زنان هشت مارس

  • سارا قاضی، از گرایش سوسیالیستهای انقلابی‌

  • شراره رضایی از سازمان رهایی زنان

  • مینا احدی از حزب کمونیست کارگری ایران

در اين سمينار كه بخشى از سمينارهاى ارائه شده توسط راديو پيام كاناداست، صاحب نظران به بررسى نقش مذهب در زندگى زنان  مي پردازند

آزاد مرادیان; کنفرانس پراگ و سازمانهای سیاسی کورد در ایران

کنفرانس پراگ و سازمانهای سیاسی کورد در ایران
در برنامه سیاسی و اجتماعی “پویش ” از تلویزیون اندیشه، آقای رضا گوهرزاد
مهمان برنامه؛ دکتر آزاد مرادیان
دبیر کمیته کردهای مقیم امریکا برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران
یکم دسامبر سال ٢٠١٢ میلادی لوس آنجلس

مصاحبه صميمانه ى آزاد مراديان با مهدى فتا پور

مصاحبه صميمانه ى آزاد مراديان با مهدى فتا پور

٢٥ جولاى ٢٠١٢

آقاى مهدى فتاپور عضو هیئت اجرایی شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان و عضو شوراى  رهبرى سازمان fatapour_azad.jpgفدائيان به دعوت انجمن دفاع از دموكراسى در  ايران – جنوب كاليفرنيا در لوس  آنجلس  مهمان فعالان سياسى و حقوق بشر بودند. فرصتى پيش آمد تا مصاحبه اى نه چندان كوتاه براى پخش در راديو داشته باشيم، در عين حال دوربين كوچكى كه بصورت كلوز آپ در كنار ما قرار داشت تقريبا همه اين مصاحبه را ضبط كرد و اين امكان را ايجاد كرد كه اين مصاحبه بصورت ويديوئى هر چند با كيفيت كم در اختيار دوستان ما قرار گيرد.

در این مصاحبه آقای فتاپور به موضوعآتی چون اتحاد جمهوری خواهان، گرایشات چپ در این اتحاد، جنبش سکولار خواهی ، جنبش سبز ، سیستم فدرالیزم و مسایل اقلیتهای ملی و مذهبی ، همبستگی و تلاش برای اتحاد میان اپوزسیون خارج از کشور می پردازد. آقای فتاپور همچنین به ارتباط سازمان فدائیان با سازمانها و احزاب جنبش کردستان اشاره می کند، زمینه همکاری با احزاب ملی ، مسایل حقوق بشر از جمله حمایت از آقای کبودوند، و در آخر نظر آقای فتاپور در مورد تروریزم دولتی و ترور اپوزسیون خارج از کشور

منجمله ترور دکتر قاسملو پایان بخش این مصاحبه خواهد بود

http://www.vokradio.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1589&Itemid=1

مصاحبه با خانم سوسن طهماسبی مدافع حقوق زنان

مصاحبه با خانم سوسن طهماسبی مدافع حقوق زنان

sussan_tahmasebi.jpg

   آزاد مرادیان

۲۴ ژانویه ۲۰۱۲

     تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و تاتیر آن بر وضعییت حقوق زنان در این کشورها در مصاحبه با خانم سوسن طهماسبی مدافع حقوق زنان و فعال اجتماعی

سوسن طهماسبی: فعال جامعه مدنی و حقوق زنان و از اعضای بنیانگذار کمپین یک میلیون امضا؛.

با از دست دادن دكتر قاسملو ما بعنوان يك ملت يك فرصت خيلى استثنائى را از دست داديم :رويا حكاكيان

Azad Moradian

رويا حكاكيان در مصاحبه با صداى كردهاى مقيم امريكا براى آزادى ، صلح و دموكراسى:

 با از دست دادن دكتر قاسملو ما بعنوان يك ملت يك فرصت خيلى استثنائى را از دست داديم

 royahakakian_azad_moradian.jpg

دوشنبه ٢ ژانويه ٢٠١٢

آزاد مراديان

خانم رويا حكاكيان، شاعر،  روزنامه نگار، نويسنده و مدافع حقوق بشر مقيم امريكا، كه آخرين كتاب ايشان ‘ قاتلان قصر فيروزه” در سال ٢٠١١ به يكى از ده كتاب پرفروش سال امريكا رسيد،سال پر مشغله اى را بشت سر گذاشتند. ايشان در طى سفرهاى متعدد خود به شهرهاى مختلف امريكا، مصاحبه هاى مختلف با رسانه هاى مطرح امريكائى و بين المللي، در طى سخنرانيهايشان در مراكز علمى، دانشگاهى و تحقيقاتى ضمن بحث در مورد آخرين كتابشان، تاريخ معاصر ايران در سالهاى بعد از انقلاب اسلامى را نيز مرور نمودند. خانم حكاكيان كه خود از بنيانگزاران مركز اسناد حقوق بشر ايران وعضو هيئت مديره سازمان  پناهنده گان بين الملى مي باشد چه بعنوان يك روزنامه نگار، چه بعنوان يك فعال و مدافع حقوق بشر نقش بسزائى در اطلاع رسانى از شرايط ايران بعد از انقلاب اسلامى به جامعه بين الملل داشته است.

كتاب قاتلان قصر فيروزه  كه به زبان انگليسى و با نثر ادبى و كاملا استثنائى خانم حكاكيان كه از تسلط و تخصص ايشان به ادبيات، شعر، تاريخ، روانشناسى ، سياست و حقوق بشر نشات مي گيرد توسط شركت گروو پرس به چاپ رسيده و اكنون در بيشتر كتابفروشيهاى مطرح بين المللى و در سايت آمازون به فروش مي رسد.

assassins_of_the_turquoise_palace.jpg

طى حضور خانم حكاكيان در لوس آنجلس فرصتى دست داد كه از نزديك با ايشان در مورد كتاب آخرشان صحبت شود. شايد پاسخ بيشتر سوآلات را از قبل مي دانستند ، تنها تفاوت اينبود كه عليرغم اينكه كتاب به رهبران كرد اختصاص دارد به دكتر شرفكندى و يارانش با اينحال تاكنون هيچ رسانه ى كوردى با ايشان مصاحبه اى ننموده بود.

چرا ميكونوس، چرا رهبران كرد و دلايل اين ترورها و دست آخر نظر ايشان نسبت به دكتر عبدالرحمن قاسملو.

خانم حكاكيان  بعنوان يك محقق  و فعال حقوق بشر كه حداقل ٥ سال از عمر خود راصرف بررسى ترورهاى دولتى جمهورى اسلامى ايران نموده است در خصوص ترور دكتر قاسملو مي گويند: در بين همه قتلها (ترورهائى) كه صورت گرفته، كسى كه بدون شك مي توانست  رهبرى ملى براى ايران باشد حتما دكتر عبدالرحمن قاسملو بود.

 

فيلم و گزارش كامل مراسم ٢٣ مين سالگرد قتل عام بزرگ زندانيان سياسى ايران

فيلم و گزارش كامل مراسم ٢٣ مين سالگرد قتل عام بزرگ زندانيان سياسى ايران

آزاد مراديان

١٢ سپتامبر ٢٠١١ shrisc_aslani_monfaredzadej_0911.jpg

اختصاصى vokRadio

 با حضور آقايان مهدى اصلانى و اسفنديار منفردزاده مراسم ٢٣ مين سالياد قتل عام زندانيان سياسي ايران برگزار شد. اين مراسم كه  در روز يكشنبه چهارم سپتامبر با همت جامعه دفاع از حقوق بشر ايران- جنوب كاليفرنيا و حمايت ديگر سازمانها و نهادهاى حقوق بشرى در امريكا برگزار شده بود، با استقبال بي سابقه مدافعان حقوق بشر و فعالان سياسى شهر لوس آنجلس مواجه گرديد.

در آغاز اين مراسم خانم ثريا فلاح، از سوى جامعه دفاع از حقوق بشر ايران به مهمانان و حاضران در مراسم خير مقدم گفت و طى سخنان كوتاهى به ضرورت برگزارى اين مراسم اشاره كردند و اعلام كردند كه اين پنجمين سالى است كه اين جامعه اقدام به برگزاري يادبود ياد وخاطره زندانيان سياسي اعدامى ايران و بخصوص آن عزيزانى كه در طى دهه شصت و در تابستان سال ٦٧ بطور وحشيانه اي توسط دست اندركاران جمهورى اسلامى به قتل رسيدند.

پيام سازمان عفو بين الملل توسط آقاى دكتر عزيزى، پيام مادران پارك لاله- منطقه ولى لوس آنجلس  توسط خانم صديق پور و همينطور پيام جامعه دفاع از حقوق بشر ايران -جنوب كاليفرنيا توسط خانم امانى خوانده شد.

سپس آقاى مهدى اصلانى ضمن خير مقدم به حضار و باارزش دانستن سنتى چنين بزرگ در گراميداشت عزيزان اعدام شده، به شرح كوتاهى در مورد شرايط سياسى و اجتماعى دهه شصت و تابستان سال ٦٧ اشاره كردند و ضمن برشمردن كسانيكه در آن سالها در راس قدرت بودند و مصدر امور سياسى و امنيتي ، تلاشهائى را كه براى بى گناه جلوه دادن بخشي از حاكميت از سوى بخشى از اپوزسيون در داخل ايران صورت مي گيرد را مورد سوال قرار دادند. آقاي اصلاني در بخش ديگرى از سخنرانى خود مطرح كردند كه متاسفانه عمق فاجعه آنچنان شديد است كه امكان بررسى زواياى آن در شرايط فعلى و با وجود روى كار بودن جمهورى اسلامى در حال حاضر امكان پذير نخواهد بود.

وى زندان و اعدام را همزاد نظام اسلامى ذكر مي كند. آقاى اصلانى دوره بنديهاى زندان را به هفت دوره تقسيم مي كند، از اعدامهاى روزهاى اول انقلاب در پشت بام مدرسه علوى، تا دستگيريها و اعدامهاى اخير، از دستگيرى  تقى شهرام تا  دستگيرى سعادتى از رهبران مجاهدين خلق، تا دستگيرى گروه فرقان و مي شود گفت كه : “نظام اسلامى اولين نهادى را كه از رژيم قبلى بازسازى كردن سيستم امنيتى و زندان بود.”آقاى اصلانى سپس به زندانهاى دهه شصت اشاره مى كند و همزمان به قدرت نمايى رژيم در گزارش كردن اعدامهاى شبانه و همينطور  به اعدامهاي  كردستان، تركمن صحرا، اشاره مي كند. آقاى اصلانى مطرح مي كند كه يبشتر اطلاعات منتشر شده در اين خصوص عموما از تهران و كرج ، از زندانهاى اوين و گوهر دشت كرج است. و بدليل اينكه بيشتر زندانيان در اوين اعدام شده اند و كسى از آن فاجعه جان سالم بدر نبرده است تمركز ايشان روى زندان گوهردشت خواهد بود. ايشان همچنين به محل گورهاى دسته جمعى در جاهاي مختلف ايران اشاره مي نمايد و مي گويد خاوران تنها يكى از آن گورستانهاى بي نشان كشور است و نمادى براى مظلوميت دگرانديشان زندانى مي باشد.

آقاى اصلانى چون سالهاى پيش راوى يكى از خاطرات خود از قهرمانى  جانباختگان سياسى بود و اينبار به بيان يادمانده هاى خود از دليرى تنگستانى، جانباخته ى  راه آزادى ايران كاظم خوشابى بود. بيان اين خاطرات و نحوه اجرا و پردازش آن ، روايت مصور يك تراژدى بود

سخنان آقاى اصلانى با غمنامه سرودى  كه همراهى آقاى منفردزاده را هم به همراه داشت به پايان رسيد.

حاضران در طى دو بخش برنامه فرصت يافتند تا از نزديك با مهمانان برنامه صحبت نموده و آخرين كتاب آقاى اصلانى را خريدارى نمايند. همچنين فرصتى بود تا از ميز مادران عزادار پارك لاله و كارهاى هنرى خانم كتاوين عظيمى ديدار كنند.

بخش دوم برنامه را آقاى منفرد زاده با سفرى به گذشته هاى نه چندان دور آغاز كردند ، به دوران قبل از انقلاب ، و نقش موسيقى و ترانه سرودهاى مقاومت و نقش آن در زنده نگه داشتن ياد و خاطره زندانيان دگر انديش اشاره مي نمايند. وى در بخشي از سخنان خود نياز به بيدارى مردم ايران اشاره مي كند و اينكه :”عليرغم وجود دهها گروه سياسى و دگر انديش هنوز نياز به يك گروه فراگير مي رود، گروهى كه به نكات اشتراك بينديشد و براى رسيدن به آزادى و حقوق بشر از تفاوتها فاصله بگيرد”. آقاى منفردزاده از دهها زندانى و فعال سياسى اعدامى باد مي كند از اعداميهاى كردستان، تركمن صحرا، از اعداميهاى اول انقلاب و درد و رنج مادرانى كه فرزندان خود را فداى راه آزادى ايران كردند.

آقاى منفردزاده سروده اى از احمد شاملو را كه بر اساس آهنگي از خود وى مي با شد با نواختن پيانو اجرا كرد. سپس ضمن تقدير از مادر بازرگان، مادر جانباخته اعدامى بيژن بازرگان آرزو نمود كه ديگر هيچگاه جمعه خونين خود را در هيچ كجا نخواند.

قبل از بخش سوال و جواب حاظران، مانند رسم ارزشمند هر ساله از زندانيان سياسى سابق كه در ميان حضار حضور داشتند خواسته شد كه به روى سن رفته و مادر بازرگان شاخه گلى را به آنان هديه نمود

استقبال چشمگیر از برنامه امسال سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی را می‌‌توان به عنوان یکی‌ از رویدادهایی در نظر گرفت که ایرنیان را جدا از هر فکر عقیده و آرمانی می‌‌توان دور هم جمع کرد. حضور افراد و شخصیتهای مختلف با ایده‌های مختلف نشان از دادخواهی مردم ما و عزم آنان برای تغییر در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، ایران را دارد .

جا دارد از جامعه دفاع از حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین الملل، حامیان مادران پارک لاله ولی‌ لوس آنجلس، اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران، و دیگر گروه‌ها و شخصیتهائی که به برگزاری این برنامه کمک کردند تشکر شود. و همچین از میهمانان و حضار این مراسم

بخش فارسى صداى امريكا، تلويزيون انديشه و صداى كردهاى مقيم امريكا و بسيارى از رسانه هاى لوس آنجلس بخشى از برنامه هاى خود را به پخش اين مراسم اختصاص دادند

 

 

 

مهدى اصلانى بازمانده راهروهاى مرگ در گفتگويى كوتاه و صميمانه با آزاد مراديان

مهدى اصلانى بازمانده راهروهاى مرگ در گفتگويى كوتاه و صميمانه با آزاد مراديان

مهدى اصلانى بازمانده راهروهاى مرگ در گفتگويى كوتاه و صميمانه با آزاد مراديان

از آرشيو برنامه هاى صداى كردهاى مقيم امريكا براى آزادى، صلح و دمكراسى

٣١ اوت سال ٢٠١١

درتابستان سال ٢٠٠٩ و در بيست و يكمين سالگرد كشتار بزرگ زندانيان سياسى و دگر انديش ايران در تابستان سال ١٣٦٧ و همچنين در گراميداشت جنبش اخير ايران، بنا به دعوت جامعه دفاع از حقوق بشر ايران جنوب كاليفرنيا، آقاى مهدى اصلانى، آقاى محمد رضا معينى و خانم انتظاري در مراسم يادبودى كه به همين مناسبت در دانشگاه ايالتي يو سى ال اى برگزار شد به ايراد سخنرانى پرداختند .

ويديوي كوتاه زير گفتگوى صميمانه ايست بين دكتر آزاد مراديان و آقاى مهدى اصلانى در ميانه سفر مهمانان اين برنامه به لوس آنجلس. اگر چه اين ويديو در تابستان سال ٢٠٠٩ تهيه شده است ولى كماكان نظرات و نكات شنيدنى دارد كه بايد ديد.

 مهدى اصلانى بازمانده راهروهاى مرگ،  خاورانى زنده، راوي “فرزندان نسل خاکستری”، روای چشمی که از منقار کلاغ ها گریخته است تا راز سکوت عاشقان بگوید، او كه از شکنجه و خشونت و آزار انسانهای دربند تصويرى ديگرگونه مي دهد، راوى صادق احساس خلاصی و پرواز ، اسير رها شده از ميله هاى بند و بند شده در تكرار بي نهايت كابوسهاى بي امان، فريادگر جورِ کلاغ و يادِ بغض طولانىگل سرخ  در دشت شقايقهاى زندانى كه وطنش مي ناميم.

مهدى اصلانى تصويرگر گوشه اى از ناملايمات ماست، راوى صادق از وفادارى صادق ترين فرزندان اين پهنه از جهان، كه در هر گوشه از خاك عطر آگينش زندانى به پاست و در هر زندان خاطراتى از عشق و وفادارى و استقامت هنوز هم پا برجاست.
و مهدى اكنون انعكاس صداى آنانى است كه ديگر در ميان ما نيستند، يادشان  باماست و راهشان پر دوام