چگونه فرزند يا فرزندان خود را براى انتقال از يك محله به محله اي ديگر يا از شهرى به شهرى ديگر آماده كنيم

چگونه فرزند يا فرزندان خود را براى انتقال از يك محله به محله اي ديگر يا از شهرى به شهرى ديگر آماده كنيم

دكتر آزاد مراديان 

Azad_Moradianرواندرمانگر، مشاور خانواده، مشاور علوم رفتارى

لوس آنجلس- كاليفرنيا

 

مقدمه 

صرفنظر از اينكه در كدام منطقه ي جغرافيايي در اين جهان خاكى زندگى مي كنيم، در كدام كشور، شهر يا روستا ساكن هستيم، مهاجرت وانتقال از نقطه اى به نقطه اى ديگر كماكان چون رودى خروشان در جريان است.

گاه اين مهاجرت قاره ها ودرياهها را در مي نوردد وگاه در يك شهر بزرگ از محله اى به محله اى ديگر منتهى مي شود. اين مهاجرت در هر بعدى، با هر هدف ومقصودى،  ناملايمتها ودردهايي را موجب مي شود كه مي تواند سالها بر ساختار روانى و عاطفى ما تاثير و تاثر بگذارد.

در ميان ما نسل مهاجراني كه در خارج از مرزهايي كه پيوندهايي عاطفى ما را به آن پيوند زده است زندگي مي كنيم، لايه هايي از اين بي صبرى وبي قرارى بى انتها جارى است، كه ناخودآگاه جمعى ما مهاجرين را به چالش مي كشد.

انتقال از يك خانه به خانه اى ديگر، از شهرى به شهرى ديگر، در ميان ما مهاجران موضوعى تازه نيست. مهاجرت وانتقال از شهرى به شهرى ديگر در زندگى امروزه بسيارى از خانواده ها گاه به امرى اجتناب ناپذير وناگسستنى زندگى تبديل شده است.

 

نقل مكان كردن وتغيير محل سكونت و تاثيرات آن بر اعضا خانواده

 دامنه وسيع استرس ها واضطراب هاى حاصل از انتقال از محلى به محلى ديگر مي تواند در شكل مرضى آن در ” اختلال انطباق پذيرى آميخته با افسردگى – اضطراب” تعريف نمود. علائم با لينى اين اختلال معمولا پس از سه ماه ازشروع عامل استرس زا ( در اينجا نقل مكان از زادگاه و محل زندگى) ظاهر شده و ظرف مدت شش ماه در صورت حذف آن عامل بتدريج حذف مي گردد. در صورت عدم رسيدگى به آن مي تواند علايم بالينى ناسازگارى و اختلال انطباقى ماندگارى بيشترى پيدا كند كه در آن صورت فرد بيمار وارد فاز ديگرى از اختلالات خلقى و عاطفى خواهد شد. بروز و شيوع این اختلال در جوامع مختلف متفاوت بوده ودامنه آن مي تواندتخمينى بین دو تا هشت درصد در جمعیت کلی باشد. اگر چه ميزان شيوع آن در زنان و دختران به نسبت جنسيتى بيشتر مشاهده شده است، در همين حال ديگر پارامترهاى محيطى، اجتماعى  فردى و حتى نقش ميزان سن و سطح هوش روانى را نبايد از نظر دور داشت. 

اگر چه انتقال از محل سكونت، زادگاه وسرزمين مادرى براى همه اعضا خانواده ناگوار وناخوشايند مي نمايد، با اينحال آنگاه كه به فرزند يا فرزندان خانواده مرتبط مي شود امكان آسيبهاى روحى وروانى را نبايد از نظر دور داشت.  در همين حال گذاراز اين مرحله بحرانى وپشت سر نهادن آن هم در فرزندان خانواده كارى آسان به نظر نمي رسد. تفاوتهاى فردى، سطح رشد عقلانى، پختگي وتجارب قبلى هم مي تواند بر چگونكى انطباق پذيرى با شرايط ومحل جديد موثر باشد.

 به عنوان مثال اگر انتقال به محل جديد براى فرزندان زير سن ٦ سال، به دليل رشد سن عقلى، جنسى عاطفى آنان آسان تر مي نمايد، انتقال به منزل جديد براى نوجوانان وافراد بين ٩ تا ١٨ سال بسيار دشوارتر خود را نشان مي دهد.

اعلام مخالفت با منتقل شدن به محل مسكونى جديد از سوى نوجوانان يك امر كاملا طبيعى وقابل درك است. امكان اين كه فرزند نوجوانمان درمحيط زندگى خود ويا در مدرسه محل تحصيل خود، إيجاد يك رابطه أي عاطفى وحتى رمانتيك كرده باشد بسيار زياد است وبه همان اندازه هم از دست دادن آن رابطه براى او درد آور خواهد بود.

از سويي ممكن است فرزندمان در دبيرستان محل تحصيل خود به عضويت گروه يا گروههاي رسمي وغير رسمي در آمده باشد. در واقع عضويت در گروه به او هويتى فراتر از آنچه را داده اند كه والدين به او داده اند وانتقال از آن محل مي تواند به حس تعلق او وتعريف او از گروه آسيب برساند.

فرزنداني كه درس خواندن ومطالعه را به طور سيستماتيك ومنضبط در مدرسه خود دنبال كرده اند وروى پيشرفت علمى خود در آن مدرسه سرمايه گذارى كرده اند، انتقال به مدرسه يا محله اى ديگر مي تواند استرس زاباشد.

 صرفنظر از اينكه ما به شكلى برنامه ريزى شده قصد نقل مكان كردن داشته باشيم ويا به اجبار از محلى كه زمان قابل توجهى از دوران زندگى خود را در آن گذرانده ايم دل كنده وبه مكانى ديگرى نقل مكان كنيم، سيستم روحى وروانى ما نياز به زمان براى انطباق با آن گسست را دارد.

هنگاميكه اجبار به انتقال از جايي به جايي ديگر آميخته با ديگر رويدادهاى استرس زا در زندگى باشد مي تواند تاثيرات مخرب بيشترى را بر زندگى اعضا آن خانواده وبخصوص افراد كم سن وسال ويا افراد سالخورده وكهنسال بگذارد. به عنوان مثال انتقال از محل زندگى به دليل جدا شدن والدين از همديگر ويا به دليل ورشكستگى ومشكلات اقتصادى وهميطور از دست دادن منزل مسكونى به دلايل حوادث نا گوار طبيعى، موضوعاتى است كه برداشت ونگرش متفاوتى از انتقال را توصيف مي كند.

با اينحال اين موضوع را هم بايد مد نظر داشت كه انتقال به منزل مسكونى جديد، ديدار با افراد جديد، مي تواند تغييرات مثبتى را هم با خود همراه بياورد. اگر همراهى، همدلى و مشاركت در جريان اين تحولات را به صورت محسوسى باهم تجربه كرد، امكان نزديكتر شدن اعضا خانواده را مي توان از نتايج مثنت آن به حساب آورد.

 

حس تعلق وآشنايي با محيط

فرزندان ما در طى مراحل رشد خود حس تعلق وإحساس امنيت را تجربه، حس ودر وجود خود نهادينه مي كنند. بي گمان سرپناه ومحل زندگى جدا از شكل ويا قواره آن يكى از عناصر مهم در بحث نيازهاى اوليه فيزيولوزيكى انسان است. سرپناه ومحل زندگى جداى از آنكه خود يك عنصر اساسى در هرم نيازهاى اوليه انسان است، در همين حال هم ديگر نيازهاى اوليه فيزيولوژيكى را هم در زير چتر خود پوشش مي دهد، مانند محلى براى خوابيدن، استراحت كردن، غذا خوردن، تنفس كردن، درس خواندن وهمينطوردر امان بودن.

 عدم دسترسى به سر پناه يا عدم اتكا به سرپناهى كه در آن زندگى مي كنيم، انتقال از يك خانه به خانه اى ديگر مي تواند در إيجاد حس ناامنى در كودك انسانى تاثير بسزايي داشته باشد.

در عين حال هم فرزند انسانى با شدت وتوان بيشترى حس تعلق به محيطى كه در آن زندگى مي كند را در خود رشد مي دهد وهمه عناصر آن محيط، افرادى كه در آن محل زندگى مي كنند، مكانها ومحلهاى خريد وتفريح را به گونه اى در ذهن خود نهادينه مي كند كه جدا شدن از آن هم در شكل فيزيكى وهم عاطفى به زمان زيادى نياز دارد. حس خوب آشنايي با محيط وأطراف پيرامون به ما إحساس امنيت ودر همان حال اعتماد به خود وبه ديگران را مي دهد. إيجاد اين حس مستلزم گذر زمان، اندوختن تجربه، وشناخت از خود وديگران است، آنچه كه ما آنرا در آينده زندگى كودك انسانى در حس تعلق به فرد، گروه يا دسته ها ى مختلف از آن نام مي بريم.

 

فرايند دل كندن از تعلقات

فرايند دل كندن از تعلقات و دلبستگيها براى يك كودك و نوجوان در مقايسه با يك فرد بزرگسال كاملا متفاوت است، هر دوگروه از شرايطى مشابهه عبور خواهند كرد كه بي شباهت به پروسه سوگوارى و از دست دادن عزيزان نيست. از دست دادن تعلقات فردى وپيوندهاى عاطفى هم مي تواند فرد را به سوگوارى و عزا بكشاند.

اگر يافته هاى روانبزشك سرشناس امريكايي- سويسى اليزابت كوبلر راس و يكى از همكا ران وى ديويد كسلر را در تبيين سوگوارى مورد نظر قرار دهيم؛ در مي يابيم كه همه ما در زمانيكه تعلقات عاطفى ، پيوندهاى احساسى، و يا تعلقات فيزيكى و اجتماعى را از دست داده ايم همان عكس العملى را از خود بروز مي دهيم كه در هنگام مرگ يكى از عزيزانمان آنرا بروز داده ايم.

اليزابت كولبر راس پروسه سوگ وعزا داري روانى را در پنج مرحله كلاسه كرده است. اين پنج مرحله عبارتند از:

 • مرحله شوك- ناباورى- انكار
 • عصبانيت وخشم
 • معامله و چانه زدن و توسل پيدا كردن به قدرتهاى فرا بشرى
 • افسردگي
 • قبول واقعه و قبول از دست دادن عزيزمان، دلبسته امان و تعلقاتمان.

تطبيق و ارزيابى اين پنج مرحله سوگوارى كوبلر-راس با عكس العملهاى فرزندانمان در هنگام از دست دادن تعلقاتشان به ما كمك مي كند كه درك كنيم آنها در چه مرحله اى از سوگ قرار دارند و چگونه مي توان به آنها كمك كرد. به عنوان مثال، فرزند نوجوانمان با ناباورى وشوك به خبر زندگى كردن در مكان ديگرى نگاه مي كند. اگر به صحبتهاى وى با دوستانش دقت كنيم در مي يابيم كه وى هر گونه انتقالى را رد مي كند.

با اينحال ادامه اين وضعيت به خشم و عصبانيت وى از همه چيز و همه كس منجر مي شود بخصوص نسبت به آنان كه تصميمى آنچنينى را اتخاذ كرده اند و يا حتى آنرا مطرح مي كنند. در اين مرحله امكان بروز إحساس خشم را نسبت به خود وبه ديگران را هم مي توان مشاهده كرد، مانند اينكه اگر من به اطاقم واندازه آن اعتراض كرده ام اشتباه كرده ام، و يا اينكه  اگر از منزل دوستم تعريفم كرده ام و اين منجر به تصميم شما شده است بسيارناراحتم.

مرحله چانه زدن ومعامله هم بي شك به سراغ فرزندمان مي آيد كه هيچ علاقة اى به از دست دادن تعلقاتش ندارد؛ ” من همينجا مي مانم، شما مي توانيد هر جا مي خواهيد برويد”، من در خانه دوستم\ فاميلم و.. مي مانم نمي خواهم مدرسه ام ودوستانم را از دست دهم’ ودر اين مرحله امكان دارد به هر كسى هم كه قادر به تغيير اين تصميم شود متوسل شود.

متاسفانه تصميم به انتقال ازيك خانه، محله وشهر امرى نيست كه با مخالفتهاى فرزندانمان منتفى شود، هر چند ممكن است انجام آنرا مدتي به تأخير بيندازد واين خود مي تواند به بروز افسردگى در كودك ونوجوان ما يارى رساند.

اگر چه افسردگى در كودكان و نوجوانان با افسردگى در بزرگسالان تفاوت اساسى دارد، در عين حال افسردگى حاصل از دست دادن تعلقات در يك كودك و نوجوان مي تواند به بروز مجموعه اى از علايم احساسى، خلقى و عاطفى منجر شود و به راحتى بسيارى از عملكردهاى روزانه كودك و نوجوان ما را مختل كند. درك عصبانيتها، خشم، وگريه هاى عموما بى دليل كودك و نو جوان، عدم ميل و كشش به انجام فعاليتهاى روزانه مي تواند تاثير اساسى در پيشرفت تحصيلى، هنرى و حتى رشد عاطفى كودك و نوجوان ما داشته باشد.

قبول از دست دادن تعلقات امرى ساده نيست ونياز به زمان دارد، اگر چه بيشتر كودكان ونوجوانان با تفاوتهايي با آن رودرو مي شوند.

بى گمان يك مشاور خانواده ويا رواندرمانگر خانواده مي تواند در شناخت وارزيابى وضعيت فرزند شما وچكونگى كمك به او شما را راهنمايي كند.

Teens and Moving

چه بايد كرد

صرفنظر از اينكه والدين بلاجبار يا با ميل خود تصميم به انتقال محل مسكونى جديدى گرفته اند بايد:

 • موضوع انتقال به محل جديد ودلايل آن را با فرزند ويا فرزندانتان متناسب با سن آنان، سطح رشد عقلى وهوشى آنان در همان ابتداي تصميم به انتقال را درميان بگذاريد.
 • نحوه برخورد والدين واطرافيان نزديك با انتقال به محل مسكونى جديد مي تواند تاثير مستقيم بر روحيه وعكس العمل فرزندتان بگذارد. به همين خاطر والدين بايد در جريان اين تغييرات كاملا خوشبينانه ومثبت به موضوع نگاه كنند. اضطراب ودلهره طبيعى والدين در جريان اين موضوع مي تواند مستقيما به فرزندان ومتاسفانه با شدت بيشترى منتقل گردد.
 • صرفنظر از اينكه انتقال به محلى جديد براى والدين امرى مهم وضرورى با شد يا نه، فرزندان آنان مي توانند دركى كاملا متفاوت ومتضاد با ديدگاه والدين داشته باشند.
 • به فرزندتان بايد با طيب خاطر گوش دهيد، دلهره ها واضطرابات آنان را بشنويد، به آنان كمك كنيد كه همه جوانب خوب وبد انتقال به محل جديد را كه به ذهن آنان مي رسد را مرور كنند، بايد به سوالات آنان به روشنى ودر سطح درك وشعور آنان وبا احترم پاسخ داد.
 • به فرزندتان كمك كنيد تا از دلهره ها ونگرانيهاى خود و دلايل آن ليستى تهيه كند، از جمله در مورد ديدار مجدد دوستان قديميش، از دست دادن مدرسه محل تحصيل، و يا دلهره ديدار معلمان جديد، همشاگرديهاى جديد و مدرسه جديد. با او در يافتن پاسخى مناسب به پرسشهايش همكارى كنيد.
 • فرزند يا فرزندانتان بايد در جريان هر تصميمى كه گرفته ايد قرار گيرند، در موقع تصميم گيرى آنها را هم بايد دخالت داد. اگر هنوز در مرحله انتحاب محل جديد زندگى قرار داريد، به هر صورت ممكن، با بااستفاده از اينترنت وشبكه هاى اجتماعى اطلاعات مفيد ولازم از محل جديد را براى انان فرآهم كنيد واز او بخواهيد تا در باره يافته هاى خود با شما صحبت كند.
 • اگر در محل جديد فاميل، دوست ويا آشنايي زندگى مي كنند كه وجود آنان براى فرزند يا فرزندانتان مفيد است، بودن ووجود آنان را با فرزندانتان در ميان بگذاريد.
 • اگرديدار از محل ومنطقه مسكونى جديد امكان پذيراست، بايد از هر فرصتى وقبل از انتقال براى ديدار از آن با حضور فرزندانتان برنامه ريزى كنيد.
 • قبل از انتقال به محل جديد، به فرزندانتان اين امكان را بدهيد كه وسايل ولوازم اطاق قبلى خود وحتى اثاثيه خانه را مرور كنند و اگر امكان انتقال وسائل انان وجود دارد به آنان در انتقال آن به محل مسكونى جديد كمك كنيد. در نظر داشته باشيد، كه حس تعلق عاطفى به وسايل ولوازم شخصى خود وبودن با آنها در محل مسكونى جديد به او در فرايند انطباق پذيرى كمك مي كند.
 • به او اطمينان دهيد كه در دكوراسيون وتزئين اطاق جديد او به وى كمك خواهيد كرد و وى مي تواند وسايل واثاثيه اطاق خود را خود انتخاب كند.
 • اگر فرزندانتان درهنگام انتقل به محل جديد در حين تحصيل در مدرسه هستند، بى شك زمان مناسب براى انتقال به محل جديد ، قبل و يا بعد از پايان سال تحصيلى، و يا در زمان تعطيلات تابستانى است.
 • به فرزند نوجوانتان اطمينان دهيد كه شرايط زندگى او در محل جديد ودر مقايسه با محل زندگى قبلى وى تغييرى چشمگير خواهد داشت. با جمع آورى اطلاعات علمى و شغلى در مورد دبيرستانهاى محله جديد، به او اطمينان دهيد كه از هر گونه تلاشى براى پيشرفت وى كوتاهى نحواهيد كرد.
 • به فرزند نوجوانتان اطمينان دهيد كه براى ديدار از محل مسكونى قبلى، ديدار از دوستان و همكلاسيهاي سابقش با او همكارى خواهيد كرد. اگر چه امكان حفظ دوستيها به صورت مستقيم از فرزندتان گرفته خواهد شد، به او اطمينان دهيد كه او مي تواند آن دوستيها يش را حفظ كند وتا هر زمان كه بخواهد مي تواند با آنها در تماس تلفنى يا تصويرى باشد.
 • مطمئن باشيد كه در روز انتقال وتخليه محل قديمى زندگيتان فرزند يا فرزندانتان هم در محل حضور دارند وآخرين ديدارها را در ذهن خود به تصوير مي كشند.

اگر بعد از مقدمات فوق به محل مسكونى جديد منتقل شديد:

 • آماده كردن اطاق فرزنتان در محل جديد را در اولويت اول بگذاريد. به فرزندتان در نحوه چيدن تختخواب، ميز مطالعه وتزئين اطاق وى همكارى كنيد.
 • قبل از شروع سال تحصيلى جديد ترتيب ديدار با معلمان، مربيان ومديران مدرسه جديد فرزندتان را براى خود و فرزندتان فراهم كنيد. سعى كنيد تا فرزند خود را آنگونه كه شايسته اوست به مربيان ودست اندركاران مدرسه بشناسانيد. بيشتر اوليا مدرسه انتظار آنرا دارند كه شاگرد جديد در فاصله اى كمتر از دوماه با شرايط جديد، همكلاسيهاى جديد، ودروس جديد خود را منطبق كند. اگر فرزند شما بعد از اين مدت نتوانست به عملكرد يا فانكشن قبلى خود برگردد، با مشاور روانى مدرسه مشورت كنيد.
 • از هر فرصتى براى ديدار با معلمان فرزندتان در مدرسه جديد استفاده كنيد. اگر امكان آن را داريد كه در انجمن مربيان ومعلمان آن مدرسه عضو شويد و مسئوليت بپذيريد از آن كوتاهى نكنيد.
 • قبل از انتقال به محل جديد، دوستان و آشنايان فرزندتان را براي يك جشن يك روزه متناسب با بودجه خود دعوت كنيد. كمك كنيد كه فرزندتان با شادمانى با دوستانش وداع كند، وبه او اطمينان دهيد كه او مي تواند از طريق تلفن وشبكه هاى اجتماعى با آنان در ارتباط باشد.
 • اگر محل مسكونى جديد وقديم شما زياد از هم دور نيستند، براى يك سفر يك روزه و ديدار آنان برنامه ريزى كنيد.
 • براى فرزندانتان در محل جديد زندگى برنامه هاى ديدار يك روزه از مراكز ديدنى شهر يا محله خود را فرآهم كنيد.
 • به فرزندتان در يافتن گروه هاى رسمي وغير رسمي همسالان وى، كلوبهاى درسى و وهنرى در مدرسه محل تحصيل همكارى كنيد. با عضويتتان در انجمن هاى والدين ومعلمان دوستان جديد بيابيد وازطريق آنان امكان دوستيابى بيشترى براى فرزندتان را فرآهم كنيد.

decorative-line-black-clipart-png-409077-2935558

براي ديدن اين مطلب به صورت بى دى اف روى لينك زير كليك كنيد

چگونه فرزند يا فرزندان خود را براى انتقال از يك محل به محله اي ديگر يا از شهرى به شهرى ديگر آماده كنيم.

 چاپ وانتشار اين مقاله با ذكر نام منبع ونام نويسنده مجاز است

Posted on May 26, 2019, in فارسي, مقالات, روانشناسى and tagged , . Bookmark the permalink. Comments Off on چگونه فرزند يا فرزندان خود را براى انتقال از يك محله به محله اي ديگر يا از شهرى به شهرى ديگر آماده كنيم.

Comments are closed.

%d bloggers like this: